Wiesław Błach o zawodach w Warszawie
Dodane przez Administrator dnia Marzec 02 2014 23:53:09
Prezes PZJudo po którce o European Open - Warszawa 2014 dla PAP

Wie­sław Błach był pod wra­że­niem wy­stę­pu bia­ło-czer­wo­nych w Pu­cha­rze Świa­ta w War­sza­wie. Ewa Ko­niecz­ny (48 kg) i Ha­li­ma Mo­ha­med-Se­ghir (63 kg) za­ję­ły dru­gie miej­sca, a Ka­ta­rzy­na Kłys (70 kg) trze­cie. - Obu­dził się ol­brzy­mi ko­bie­cy po­ten­cjał

- Srebr­ne me­da­le Ko­niecz­ny i Mo­ha­med-Se­ghir, brąz Kasi Kłys, do tego piąta lo­ka­ta Ozdo­by, a także siód­me Bia­łas i Szcze­pań­czyk. Widać, że coś po­zy­tyw­ne­go dzie­je się w ko­bie­cym judo, obu­dził się ogrom­ny po­ten­cjał. Au­to­ry­tet i oso­bo­wość nowej tre­ner Anety Szcze­pań­skiej do­da­ły ducha walki na­szym za­wod­nicz­kom

- Po cięż­kiej kon­tu­zji w nie­złej już for­mie jest Ha­li­ma Mo­ha­med-Se­ghir. Cie­szy rów­nież po­sta­wa byłej mi­strzy­ni Eu­ro­py ju­nio­rek Ewy Ko­niecz­ny oraz Kasi Kłys, która po urlo­pie ma­cie­rzyń­skiej po raz drugi z rzędu sta­nę­ła na naj­niż­szym stop­niu po­dium PŚ, po­przed­nio w Rzy­mie. Na­le­ży po­chwa­lić też Agatę Ozdo­bę, która nie star­to­wa­ła w waż­nych za­wo­dach od pół­to­ra roku. Mam na­dzie­ję, że bę­dzie­my mieli z niej jesz­cze sporo po­cie­chy


Week­en­do­wy PŚ był jed­nym z ostat­nich spraw­dzia­nów przed kwiet­nio­wy­mi ME we fran­cu­skim Mont­pel­lier. "Pew­nia­ka­mi" w ka­drze Szcze­pań­skiej są Ko­niecz­ny, Mo­ha­med-Se­ghir i Kasia Kłys.